Nâng cao hiệu quả bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của lực lượng CAND

BTV Chu Thao

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài; một nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự tồn vong của chế độ; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Đây là hoạt động mang tính chiến đấu của Đảng đối với các thế lực thù địch, phản động, ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Chính vì vậy, để đấu tranh có hiệu quả đối với các thế lực này, trước hết phải không ngừng nâng cao tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức cho Nhân dân; đặc biệt là nâng cao tính chiến đấu trong các bài viết đấu tranh phản bác. 

pasted-image-0-1695191431.png

Tính chiến đấu trong các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của lực lượng Công an nhân dân được thể hiện trên một số khía cạnh sau đây: (1) Bài viết đấu tranh phản bác phải bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo 35 (Bộ Công an) trên cơ sở nắm vững và kịp thời phát hiện những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; (2) Thể hiện lập trường, quan điểm, thái độ chính trị kiên định, rõ ràng, kiên quyết và chủ động trong khẳng định, bảo vệ sự đúng đắn, sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam; (3) Nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, bảo vệ cái đúng, tôn trọng chân lý, lẽ phải, tôn vinh những thành quả, những gương người tốt, việc tốt; khẳng định những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; kiên quyết đấu tranh với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh không khoan nhượng, phản bác trực diện, định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân, tạo đồng thuận trong dư luận, khẳng định thành tựu, lập trường quan điểm của Việt Nam trước những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; (4) Bài viết phản bác phải hội tụ đầy đủ các tính chất, nguyên tắc cơ bản của báo chí cách mạng Việt Nam, như: tính đảng, tính nhân dân, tính khách quan, chân thật, ý thức dân tộc và tinh thần quốc tế sâu sắc...  

pasted-image-0-1-1695191431.png

Thực tế thời gian qua cho thấy, đã có rất nhiều bài viết phòng, chống “diễn biến hoà bình”, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của lực lượng Công an nhân dân được dư luận xã hội đánh giá là có chất lượng và hiệu quả, tạo sự chú ý của đông đảo bạn đọc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, có thể kể đến như: (1) Bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch “có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao”; (2) Một số bài viết còn thiên về suy diễn chủ quan, sa đà nhiều vào việc kể lể, nhắc lại các quan điểm, luận điệu chống đối của các đối tượng thù địch, chưa dám đấu tranh trực diện, trực tiếp, thiếu tính hệ thống, dài hơi, chủ yếu là phản bác tức thời, sự vụ, chưa thực sự có kỹ năng, phương pháp đấu tranh nhất là đấu tranh trên không gian mạng; (3) Nhiều bài viết thiếu luận cứ khoa học, thông tin đấu tranh phản bác còn thiếu chiều sâu, lập luận thiếu logic, tính bút chiến bằng lý luận mờ nhạt, thiếu thuyết phục, nội dung đấu tranh chưa rõ ràng, văn phong theo lối mòn nên sức thuyết phục chưa cao, sẽ rất dễ gây nhàm chán cho người đọc, không có sức cuốn hút; (4) Số lượng, tần suất đăng tải các bài viết đấu tranh phản bác còn ít so với tần suất đăng tải các bài viết, luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; (5) Còn bị động, lúng túng, chưa chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện sớm âm mưu, phương thức, thủ đoạn và một số nội dung tuyên truyền xuyên tạc của các đối tượng dẫn đến việc định hướng nội dung bài phản bác không đảm bảo tính mới, tính thời sự, làm hạn chế tác động, sức lan tỏa, tính chiến đấu của bài viết; (6) Còn thiếu những chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực, chưa có nhiều “cây bút” xuất sắc về lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nên chưa thường xuyên có những bài viết, chuyên mục hay, có sức thuyết phục cao, lan tỏa lớn.

Xuất phát tình hình trên, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đồng thời, xác định việc nâng cao hiệu quả bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ hết sức cấp thiết của công tác Công an, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ chính trị, trong đó, cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số giải pháp đột phá sau đây:

Một là, nâng cao nhận thức về tính chiến đấu trong các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Hai là, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những quan điểm sai trái, thù địch để định hướng, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và cộng tác viên viết bài đấu tranh phản bác trực diện. 

Ba là, quan tâm điều chỉnh, định hướng nội dung bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

Bốn là, tập trung củng cố, kiện toàn, xây dựng và nâng cao tính chiến đấu của lực lượng chuyên trách làm công tác viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Năm là, xác lập cơ chế trách nhiệm rõ ràng, điều hành thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng viết bài đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Phải khẳng định rằng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, khó khăn và phức tạp. Song, với vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, lực lượng Công an nhân dân nhất định sẽ không ngừng tăng cường, nâng cao tính chiến đấu trong các bài viết đấu tranh phản bác, làm tròn nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống với những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay./.

Hà Văn Linh